Udosign:

This is a screen shot from the work­ing proto­type of the layout editor. Notice the drag­gable windows with funct­ions and features, com­parable to the exist­ing win­dows in the current CMS.
The editor sup­ports drag­ging of text and images, drag­ging of layer order, color selec­tion, page order, grids, typo­graphic para­meters, WYSIWYG text, etc.

Udosign:

The text can be edited and styled in a simple text field or a WYSIWYG editor

Udosign:

Images can be scaled and cropped in a live interface.

Web app

8 nov 2014 webapp design automation

Online layout application

Online design bliver ofte bygget på mere eller mindre fast­låste tem­plates. Denne editor vil til­byde et inter­face der er mere i over­ens­stemmelse med den måde de­signere al­minde­lig­vis arbej­der.

Desig­nere flyt­ter objek­terne, tekst, bil­leder og gra­fik rundt på siden. CMS’et orga­nise­rer lay­outet på grund­lag af ind­byg­gede reg­ler i for­hold til det ak­tuel­le de­sign, tager be­slut­ninger, kor­ri­gerer og gem­mer de­sig­net.
Det er ba­se­ret på server­pro­gram­met – om lay­outet er en en­kelt side (in­klu­siv for­skel­lige stør­relser for re­spon­sivt lay­out) eller om lay­outet er de­fine­ret som en ge­ne­risk tem­plate som kan ud­fyl­des auto­ma­tisk med ind­hold fra data­basen.

Test site: Work in progress demo site of the editor